Miljö, ansvar & våra värdegrunder

Miljö och ansvar

Real Holdings verksamhet skall bedrivas så resurssnålt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Det leder inte bara till minsta möjliga miljöpåverkan, utan också till ett förbättrat resultat. Miljöhänsyn ska också vara en naturlig del i Real Holdings dialog med sina hyresgäster, företag och partners. Bolagets målsättning är att minst uppfylla alla rådande miljölagstiftningar. Bolaget ska också sträva mot ständiga förbättringar, genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra miljöarbetet.

Långsiktighet

Med hyresgäster som driver framgångsrika kommersiella verksamheter eller är av samhällskaraktär är det för oss en självklarhet att vi, precis som de, har ett långsiktigt perspektiv på allt vi gör. Våra investeringar skall vara hållbara både ur ett ekonomiskt såväl som ett miljömässigt och socialt perspektiv. Med en aktiv, närvarande förvaltning och kloka investeringar tryggar vi bestående fastighetsvärden.

Proaktivitet

Vi tar initiativ, håller oss a jour med våra kunders omvärld, arbetar proaktivt, kreativt och med energi tillsammans med både våra befintliga och potentiella hyresgäster för att tillsammans med dem kunna säkerställa att de lokalmässigt är väl rustade för just sin verksamhet.

Engagemang

Vi tar initiativ, arbetar proaktivt med både utveckling och förvaltning och är alltid nyfikna och öppna för att hitta nya lösningar som gagnar alla parter. Engagemanget genomsyrar allt vi gör och våra kompetenta medarbetare har alltid ett uttalat hyresgästfokus med ambitionen att skapa långsiktiga hyresgästrelationer.