Portföljen består idag av 11 fastigheter

Håbo

Centralorten Bålsta i Håbo kommun ligger ca 4,5 mil nordväst om Stockholm. E18 passerar Bålsta, SL:s Pendeltåg går var 30:e minut och restiden till exempelvis Stockholms central är 38 minuter. Håbo kommun fortsätter att växa och befolkningen uppgår nu till 21 000 invånare. Befolkningstillväxten går snabbare än prognosticerat och kommunen arbetar aktivt för en ökad befolkningstillväxt där man förutspår att kommunen kommer att ha 25 000 invånare år 2030. Det finns drygt 1900 företag i Håbo kommun. I takt med att invånarantalet ökar blir också företagen fler. Här finns både tillverkningsindustri, hälsoföretag och hantverkare. Enmansföretag, handelsbolag och stora företag som t.ex. Gyproc.

Fastigheterna

Fastigheterna i Håbo består av fyra separata fastigheter med en blandning av mindre men mycket stabila hyresgäster såsom kontorshotell, bilverkstad, lackering, samlingslokaler för PRO, gymnastiklokal, gym, veterinärsklinik mm.

Kommersiell

 • 7 330 kvm uthyrningsbar yta
 • Kontor, restaurang, lätt industri

Utvecklingspotential

Kommunen önskar ta ett helhetsgrepp om hela området i syfte att skapa fler bostäder vilket ger stora förutsättningar för bolaget att skapa substantiella övervärden i en kommande detaljplanprocess.

Torsås

Torsås är beläget i södra delen av Kalmar län i Småland, mittemellan Kalmar och Karslkrona. Ca 7 000 personer bor i kommunen där Torsås är tätort . Tillverkningsindustrin är den verksamhet som sysselsätter flest människor och företagandet är högt med ca 1000 företag i kommunen. Torsås kommun är kommunens största arbetsgivare följd av industriföretagen Yaskawa Motoman, Spinova samt trä/byggföretaget Södra Timber.

Söker du lokal i Torsås?

Det finns för närvarande lediga lagerbyggnader samt lokaler för enklare tillverkning. Kontakta oss för mer information: 0775-333 333 eller info@realfastigheter.se

Fastigheten, Torsås 1:144

Fastigheten är bebyggd med lager och industrihallar samt därtill hörande kontorsutrymmen. Även en restaurang finns på området och som är öppen för allmänheten. Arean omfattar totalt ca 13 500 kvm uthyrbar yta och tomtytan uppgår till drygt 39 000 kvm.

Kommersiell

 • 13 178 kvm uthyrningsbar yta
 • Lätt industri, lager

Hyresgästerna

Byggnadens största hyresgäst TBS Yard förhyr ca 23 % av ytan, däröver återfinns såväl Yaskawa Motoman (ca 21% av ytan) och Verest. TBS Yard är en tillverkare av kompositmaterial och har däröver Europas största vattenskärmaskin.

Utvecklingspotential

En stor del av fastigheten är idag vakant vilket ger en stor utvecklingspotential och där förhandlingar med flera potentiella hyresgäster pågår.

Landskrona

Landskronas infrastruktur består av såväl motorväg (E6 och E20) samt den nya Västkustbanan som fått en ny sträckning mellan Kävlinge och Helsingborg via Landskrona. Befolkningen i Landskrona uppgår till knappt 45 000 människor och med en prognos om ytterligare 8 500 till 2025. Landskronas privata näringsliv domineras av tillverkningsindustri, medan tillväxten av nya arbetstillfällen sker inom transport och lager (DSV:s nya centrallager).

Fastigheten Landskrona, Trekanten 30

Fastigheten bebyggdes år 1982 med ett flerbostadshus i två våningar samt källare. Byggnaden inhyser tre stycken bostadslägenheter.

Bostadsfastighet

Hyresgästerna

Migrationsverket förhyr samtliga uthyrbara ytor på löpande kontrakt.

Utvecklingspotential

Fastigheten har idag starkt kassaflöde givet sin storlek och har på sikt stor potential att med sitt centrala läge bli en fin BRF-fastighet.

Anderstorp-Törås

Anderstorp ligger bara 4 km från Gislaved och är mest känt för sin banracingbana. I Anderstorp bor ca 5 000 invånare. Anderstorp är ett industrisamhälle beläget vid riksväg 27 i Gislaveds kommun och känt för alla sina småföretag och i detta relativt lilla samhället med 5000 invånare finns drygt 700 företag. De dominerande branscherna är metall- och plastindustrin.

Fastigheten, Gislaved Anderstorp-Törås 2:252

Fastigheten innehåller kontorsytor i bra kvalitet om ca 1 660 kvm med skylt läge mot riksväg 27. Tomtytan uppgår till ca 10 000 kvm och innehåller förutom byggnaden, gott om parkeringsytor.

Kommersiell

 • 10 000 kvm tomtareal
 • 1 660 kvm kontorsyta

Hyresgästerna

EVRY som är ett av Nordens största IT-tjänsteföretag deras lösningar återfinns i bankomater, biljettbokningssystem, digitala meddelanden, medicinska journaler mm hyr knappa 35% av fastigheten, övriga delar är vakanta.

Utvecklingspotential

Då en stor del flexibel kontorsyta i dag är vakant finns här en stor utvecklingspotential på hyresgästsidan.

Gislaved

Kommunen genomkorsas av riksväg 26 (Nissastigen) och riksväg 27 liksom järnvägslinjerna Halmstad-Nässjö och Kust-till-kustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Gislaved är en del av Gnosjöregionen som präglas av hög företagsamhet. Befolkningen närmar sig nu 30 000 invånare där Gislaved är tätort med mer än 10 000 invånare. Näringslivet i Gislaveds kommun domineras av tillverkningsindustrin, framför allt plast-, verkstads-, gummi-, metall- och träindustri. Stor andel av företagen är exporterande.

Fastigheterna, Gislaved, Henja 10:4 och Verkstaden 2

Fastigheterna består av ca 34 000kvm uthyrbar yta och med i huvudsak lager och industri men även tillhörande kontorsytor, laboratorium mm. Tomtytan uppgår till 71 826 kvm fördelat på tre skiften där två är bebyggda och det tredje innehåller en parkering på en mindre del.

Kommersiell

 • 33 921 kvm uthyrningsbar yta
 • Lätt industri, lager

Hyresgästerna

Fastigheten har ett drygt femtiotal hyresgäster men där ca 85 % av intäkterna härrör från de fyra största hyresgästerna Gislaved Gummi, Gislaveds kommun, Ardagh Glass Limmar och Södra skogsägarna vilka alla är starka hyresgäster.

Utvecklingspotential för bägge fastigheterna

Förutom sedvanligt och proaktivt uthyrningsarbete för att fylla vakant ytor så lämpar sig en stor del av den befintliga markytan väl för bostäder och i en kommande detaljplan är en omdaning till bostäder naturlig.

Karlskrona

Karlskrona har en befolkning om ca 155 000 personer av vilka ca 65 000 bor i Karlskrona kommun och ca 35 000 i tätorten. Kommunikationerna från Karlskrona är goda via E22 som löper förbi staden och når Malmö i sydväst och Stockholm i norr. Kustbanan erbjuder dagliga tåg till Malmö och Köpenhamn från staden. Kommun, landsting och försvarsmakten svarar tillsammans för ca 35 % av alla arbetstillfällen. Den största privata arbetsgivaren i kommunen är i dagsläget Saab Kockums, med ca 800 anställda. Ericsson, ABB, Flextronic och Telenor är andra stora privata arbetsgivare. Just Saab har sedan sommaren 2015 inlett en mycket omfattande nyanställning i staden för att svara mot behovet av personal inför tillverkningen av två nya ubåtar. Blekinge Tekniska Högskola har även sitt största campus i Karlskrona, och erbjuder framförallt väl ansedda utbildningar inom IT och innovation.

Fastigheten, Karlskrona 4:54, Lokstallarna

Fastigheten omfattar totalt 3 829 kvm uthyrbar yta och tomtytan uppgår till 8 538 kvm. Fastigheten ligger i direkt anslutning till tågstationen och är en integrerad del i det som ska bli den nya stadsdelen Pottholmen. Behovet av närservice kommer successivt att öka i takt med att de nya bostadsdelarna färdigställs. Fastigheten har en utstående arkitektur i form av ett lokstall anno 1900-tal, men finns ej med i Bebyggelseregistret (BeBR, Riksantikvarieämbetet) som byggnadsminnesmärke.

Kommersiell

 • 3 869 kvm uthyrningsbar yta
 • Blandade verksamhetsytor; kontor, gym, handel

Hyresgästerna

Byggnaden är fullt uthyrd och inrymmer tio hyresgäster där gymmet (Lok & Motion) upptar störst yta (ca 30%). Resterande ytor fördelas mellan kontor (Fujitsu), handel, restaurang och tandläkarmottagning (Praktikertjänst).

Utvecklingspotential

Efterfrågan på bostäder är fortsatt god i Karlskrona och bolaget skall förädla de ca 47 000 kvm byggrätter för bostadsbyggande som detaljplanen medger.

Tranås

Det strategiska läget utmed riksväg 32, samt närheten till E4 och att Tranås ligger utmed södra stambanan, har bidragit till att tillverkning och industri är en stor del av det lokala näringslivet. Logistikmässigt ligger Tranås mellan Östgötaregionen och Jönköpingsregionen (det tar ca 25 min med bil till både Linköping som till Jönköping) som rankas som tredje, respektive femte bästa logistikläge i Sverige. Nyligen (2015/2015) nyetablerade såväl Bosch Thermoteknik som den norska möbelkoncernen Sweop sina centrallager till Tranås.

Fastigheten, Tranås, Kompaniet 4

Ca 84 procent, motsvarande ca 29 000 kvm av den totala arean utgörs av ytor för lager, distribution och möbelmontering. Ytan för utbildningslokaler och kontor uppgår till ca 4 000 kvm, motsvarande ca 12 procent av den totala uthyrbara arean. Däröver finns två friliggande bostadshus om 204 respektive 302 kvm som förhyrs i sin helhet av EFG. Resterande ca 800 kvm utgörs av lunchrum, omklädningsrum och tekniska ytor. Det finns ca 150 p-platser på fastigheten.

Fastigheten är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet och VA-nätet. Komfortkyla finns installerat i flera av de ventilationsaggregaten som betjänar kontoren.

Vux Tranås som bedriver utbildningsverksamhet har tillfälligt bygglov om tio år för verksamheten. I syfte att permanenta användningen så pågår en detaljplanändring.

Under de två senaste åren har renoveringar och lokalanpassningar till ett belopp överstigande 20 mkr genomförts, bla har en totalrenovering av plan 3 (kontor för EFG) färdigställts 2014/2015, ombyggnationer inför Vux Tranås inflytt 2016 på plan 2 som tidigare utgjorde lager och kontorslokaler har totalrenoverats. Däröver har ny entré till Vux Tranås skapats liksom ytterligare en hiss.

Kommersiell

 • 34 480 kvm uthyrningsbar yta
 • Blandade verksamhetsytor

Hyresgästerna

EFG grundades 1885 när K G Andersson  tillverkar sin första pinnstol i Tranås. Bolaget växte långsamt i ungefär 100 år, fram till 1972 då sammanslagningen med två andra bolag bildade bolaget NKR. Den internationella expansionen bidrog till namnat Europeean Furniture Group som bolaget hetat sedan 1993. Idag är bolaget den tredje största leverantören av kontorsmöbler i Norden och är en av de största i Europa. Sedan 2010 sker i princip bara montering av möbler lokalt. EFG Produktions huvudkontor är i Tranås och sedan 2012 sker all montering här, men även IT- service och ekonomifunktionen har samlokaliserats i Tranås. Moderbolaget EFG Holding AB omsatte under 2015 ca 1,1 miljarder. Bolaget ägs sedan 2007 av Herkules Capital, Norges ledande Privte Equity-bolag.

 

Weekdays grundare började sälja jeans under varumärket Cheap Monday och i början av 2008 såldes Cheap Monday-jeans i över 1000 butiker i 28 länder. Tidigare startade grundarna även Monki, ett klädmärke med egna butiker riktat mot tonårstjejer. 2008 förvärvade H&M majoriteten av aktierna i FaBric Skandinavien (ägare till Weekday, Cheap Monday och Monki) och under 2010 utnyttjades optionen att förvärva återstoden av aktierna. Sedan dess är FaBric Scandinavein en del i H&M-koncernen.

 

Vux Tranås erbjuder kommunal vuxenutbildning inom ett flertal områden till alla över 20 år. Verksamheten flyttade in i fastigheten under 2016 efter att ha varit i behov av nya lokaler under lång tid. Lärcentrumet på Trehörnavägen tillhandahåller utbildningar inom bla vård- och omsorg, samhällsorientering för nyanlända, SFI, diverse yrkesutbildningar samt vuxenutbildning för de som saknar gymnasial- eller grundskolekompetens. Samerbeten med ett antal univeristet innebär att de även kan erbjuda ett antal program och kurser på distans. Totalt är ca 600 elever inskrivna på Vux Tranås.

Utvecklingspotential

De kommande åren växer landets befolkning med 1 miljon var tionde år. Detta rimmar väl med Tranås tillväxtmål om att bli 20.000 invånare år 2025. Om höghastighetsbanan dras genom Tranås kommer vi att vara omkring 30 000 invånare redan år 2030, innebärande ökade skatteintäkter vilket leder till bättre kommunal service. Satsningen leder till ett ökat bostadsbyggande i Tranås.

 

Tranås ska uppföra 2000 nya bostäder fram till år 2035.

 

Östgötapendeln trafikerar Tranås och har 138 000 påstigningar om året.