Koncernens moderbolag, Real Holding i Sverige AB (publ) har befunnit sig i rekonstruktion sedan slutet av mars 2019

Hela det andra kvartalet har präglats av förhandlingar och städningar i hela koncernen. Vi har bland annat förhandlat med flera av de banker som vi arbetar med om förlängning av de befintliga krediterna. Vi har även lagt ned mycket tid på att tala med nya banker kring framtiden. Vår rekonstruktion har förlängts till 27 september 2019, men redan i början av juli kunde vi skicka ut ett förslag till en uppgörelse med långivare, obligationsinnehavare, och preferensaktieinnehavare som i korthet innebär:

  • Obligationsinnehavarna avstår ränta och kvittar 20 % av kapitalbeloppet mot aktier.
  • Preferensaktieägare avstår upplupen utdelning och ränta samt kvittar inlösenbeloppet mot aktier.
  • Oprioriterade långivare avstår ränta samt kvittar 50 % av kapitalbeloppet mot aktier.
  • Till Bolaget närstående långivare avstår ränta och kvittar 60 % av kapitalbeloppet mot aktier.
  • Företrädesemission om 35 000 000 kr.
  • Anstånd om betalning av fordringar och obligationer till senast 31 dec 2019.
  • Framtida apportemission med ett underliggande fastighetsvärde om 147 Mkr varav 50 Mkr apporteras.

 

Samtidigt som vi arbetat med moderbolagets rekonstruktion har arbetet i våra dotterbolag fortsatt i enlighet med den lagda planen. Dotterbolagen är de formella ägarna av våra fastigheter och inget av dessa befinner sig eller har befunnit sig i rekonstruktion.

Det vi gör nu är att fortsätta arbeta proaktivt med såväl nya som gamla hyresgäster och hitta lösningar till deras behov. Vi arbetar även med befintliga hyresgäster, för att hjälpa dem att optimera ytorna för deras verksamheter. Rekonstruktionen har delvis begränsat detta arbete då vissa av våra dotterbolag tidvis haft en begränsad likviditet. Vi ser emellertid goda effekter av det arbete som görs med våra hyresgäster, både i form av nya kontrakt, men också i fråga om förlängningar av befintliga kontrakt.

Det är min uppfattning att när Real Holding kommer ur rekonstruktionen kommer detta vara ett mycket starkare bolag med bra balansräkning och sunda lånevillkor. Då kan vi återuppta vår tillväxtresa och fortsätta bygga upp bolaget för framtiden.

 

Kent Söderberg, VD Real Holding AB