VD har ordet

Real Holding fick under september 2017 en ny ledning. Sedan dess har vi tillsammans med vår nya storägare, Gremio Fastigheter AB, arbetat igenom bolagets strategi med ett tydligt fokus på att renodla portföljen för att skapa en sund plattform att bygga vidare från. Den nya ledningen har genomfört en mängd åtgärder och bolaget levererar för första gången ett positivt rörelseresultat.

Parallellt med en konsolidering och värdeutveckling av det befintliga fastighetsbeståndet arbetar vi fortlöpande med refinansiering av våra lån till bättre villkor. I stort sett samtliga nyckeltal har förbättrats avsevärt, både driftnetto och marginaler ökar och våra upplåningskostnader sjunker. Med det förändringar vi genomfört har vi nu lagt en grund för en kommande tillväxtresa mot ett välskött, välmående och tillväxtdrivet fastighetsbolag.

 

Vad har vi då åstadkommit sedan vi tillträdde i september 2017?

  • Två stora finansiella transaktioner har genomförts; dels en företrädesemission riktad till alla ägare, och dels en inlösen av preferensaktier. Totalt emitterades 110 119 088 nya B-aktier och 55 059 544 teckningsoptioner. Efter registreringen finns totalt 3 525 000 A-aktier, 232 488 233 B-aktier samt 103 276 preferensaktier.

  • Tillträde av en 34 500 m2 stor fastighet i Tranås kommun. Förvärvet gjordes i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 175,8 MSEK.

  • Tillträde av en 13 000 m2 stor industrifastighet i Torsås med stor värdeutvecklingspotential.Förvärvet gjordes i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 17 MSEK.

  • Avyttring av de s.k. Hägglundsfastigheterna i Örnsköldsvik.

  • Både den ekonomiska och den tekniska förvaltningen har samordnats vilket från och med 2018 gett tydliga besparingar i förvaltningen där bl. a bolagets egna förvaltningsbolag Sydfastgruppen avyttrades.

Vårt fastighetsvärde har mer än fördubblats på mindre än 12 månader och vi som nu verkar i bolaget fortsätter att leverera på den fastslagna strategin. Den befintliga fastighetsportföljen skall utvecklas och förädlas ytterligare och vi skall nu även påbörja vår tillväxtresa mot ett väsentligt större fastighetsvärde.

Med vårt tydliga fokus på fastigheter i tillväxtorter har vi ett spännande år framför oss.

 

Med vänliga hälsningar,

Anna Weiner Jiffer
Verkställande direktör