VD har ordet

Real Holding fick i september en ny ledning. Sedan dess har vi tillsammans med vår nya storägare, Gremio Fastigheter AB, arbetat igenom bolaget med tydligt fokus på att renodla portföljen så att vi har en sund plattform att bygga vidare från. Målet är att skapa ett lönsamt fastighetsbolag i tillväxt. För att komma dit krävs en renodling av portföljen med fokus på lönsamma kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med ett diversifierat näringsliv. Parallellt med konsolidering av fastighetsbeståndet arbetar vi också med en refinansiering av lånen till bättre villkor. Med dessa förändringar kan vi skapa ett välskött, välmående och tillväxtdrivet fastighetsbolag. Vi arbetar med en väldigt enkel princip; varje fastighet skall stå och gå för sig själv och ha en värdeutvecklingspotential, som vi kan realisera.

Vi utgår från hyresgästerna och deras verksamhetsbehov när vi förvaltar och utvecklar.

Under senare delen av 2017 har Real Holding skapat betydande förutsättningar för en kommande
tillväxtresa.

Vad har vi då åstadkommit?
Två stora finansiella transaktioner har genomförts; dels en företrädesemission riktad till alla ägare, och dels en inlösen av preferensaktier.

  • Både den ekonomiska och den tekniska förvaltningen har samordnats vilket från och med 2018 ger tydliga besparingar i förvaltningen.
  • Verksamheten i Bolagets egna förvaltningsbolag Sydfastgruppen har avyttrats i syfte att skapa ökat fokus och ökad lönsamhet.
  • Fastigheten i Örnsköldsvik som Bolaget ej lyckades finansiera har förvärvats i sin helhet av pantinnehavaren utan likviditetspåverkan för Bolaget.
  • Real Holding har tillträtt en industrifastighet i Torsås med värdeutvecklingspotential.
  • Real Holding har skapat förutsättningar för att tillträda fastigheten Kompaniet 4 i Tranås.
  • Tillträdet skedde i februari 2018. Detta är nu koncernens största fastighet.

 
Fastighetssektorn i allmänhet och bostadssektorn i synnerhet har under senhösten 2017 varit föremål för spekulation om övervärdering och överexploateringar varför många har avvaktat investeringar i sektorn. Detta slår självfallet hårt mot alla bolag i branschen och speciellt mot de små fastighetsbolagen, så även Real Holding. Trots det tuffa läget i marknaden lyckades Real Holding få sin företrädesemission tecknad till 85 procent och även lösa in 73 procent av preferensaktierna. Två betydande transaktioner som gör att vi står betydligt starkare inför 2018 än vi gjorde 2017.

Jag vill också lyfta fram att såväl i den operativa ledningen som flera av våra stora ägare, Bengt Linden, Gremio Fastigheter AB, Erik Hemberg och vår styrelseordförande Bengt Engström tecknat sina andelar i emissionen, vilket visar att vi är på rätt väg och att det finns ett förtroende såväl för oss i ledningen som strategin vi lagt. Det är också betryggande att veta att det finns starka ägare i ryggen på den tillväxt resa vi skall göra.

Vi som nu verkar i bolaget kommer fortsätta leverera på den fastslagna strategin. Vi kommer fortsätta att utveckla portföljen ytterligare och påbörja vår tillväxtresa mot ett väsentligt större fastighetsvärde.

Sverige går fortsatt bra och den allmänna konjunkturen visar på en stark efterfrågan på industriella lokaler, för såväl logistik och lager som tillverkning och administration. Vi har en stark pipe-line av nyuthyrningar och omförhandlingar. Parallellt med att utnyttja de gynnsamma marknadsförutsättningarna ska vi fokusera mer på våra kunder och utveckla de fastigheter vi har.

Vårt sikte är nu inställt på att vända vårt resultat genom att öka driftnetto i det befintliga fastighetsbeståndet och refinansiera delar av låneportföljen. Med vårt tydliga fokus på fastigheter i tillväxtorter har vi ett spännande år framför oss.

 

Med vänliga hälsningar,

Anna Weiner Jiffer
Verkställande direktör