VD har ordet kring de förestående emissionerna

Real Holding är ett fastighetsbolag som står inför en genomgripande omstrukturering. Bolaget äger idag fastigheter med god marknadsmässig avkastning, och med en ny ägarbild, ny styrelse och ny ledning föreligger goda förutsättningar för en väl hävdad resultatutveckling genom ett antal åtgärder den nya ledningen har för avsikt att genomföra. De två transaktioner som presenteras i detta prospekt utgör viktiga steg mot en stark kapitalstruktur i Bolaget och därmed minskade kapitalkostnader.

Real Holding bildades 2011 och har sedan 2014 varit verksamt inom fastighetsbranschen. Fram till och med våren 2017 tillämpades en relativt bred strategi. Bolagets verksamhet bestod i att äga, förvärva, förädla, bygga och förvalta såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter på flera platser i Sverige.

Bolaget har sedan starten brottats med sin långsiktiga finansiering. Bolaget har förvärvat en rad fastigheter och markanvisningar för bostadsbyggande, men har trots starka driftnetton från de förvaltade fastigheterna inte lyckats refinansiera sig på ett tillfredställande sätt och således har bolaget dragits med alltför höga upplånings- och räntekostnader vilket påverkat resultatet från verksamheten negativt.

Den nya strategin innebär att vi renodlar ”Real Holding 2.0” till att förvalta och förvärva kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik.

En ny ägargruppering i form av Gremio Fastigheter förvärvade i juni månad 2017 ca 20% av rösterna och 10% av kapitalet och har därefter tillsammans med Bolagets styrelse och ledning arbetat fram en ny tydlig strategi som redan mynnat ut i en renodling av bolagets fastighetsbestånd. Med Bolagets nya strategi, ny styrelse, ny ledning en renodling av portföljen och en välbehövlig refinansiering avser Real Holding nu att bygga ett välskött, välmående och tillväxtdrivet kommersiellt fastighetsbolag.

Resultaten i form av renodlingen av beståndet, betydande kostnadsreduktioner och positiva kassaflöden förväntas inträda redan under inledningen av 2018 och därefter skall bolaget påbörja en lönsam tillväxtresa. Den nya strategin innebär att vi renodlar ”Real Holding 2.0” till att förvalta och förvärva kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom väl avvägda förvärv och aktiv och långsiktig förvaltning parat med en riskjusterad belåning har vi mycket goda möjligheter att skapa ett stort förädlingsvärde både på kort och lång sikt.

Vi hoppas att betydelsen av de föreliggande transaktionerna för Bolagets utveckling framstår klart och tydligt, och att så många aktieägare som möjligt kommer att delta i företrädesemissionen, och att alla tidigare innehavare av preferensaktier accepterar erbjudandet om inlösen.

Tack vare de två emissioner som nu genomförs, inlösen/konvertering av preferensaktier samt en företrädesemission förstärks det egna kapitalet i Balansräkningen så att en långsiktig utveckling och lönsam tillväxt är möjlig för Bolaget.

 

Med vänliga hälsningar,

Anna Weiner Jiffer
Verkställande direktör