Real Holding har tidigare kommunicerat till marknaden att man har för avsikt att uppta Bolagets aktier för handel på lämplig marknadsplats, till exempel Nasdaq First North. Vidare har Bolaget kommunicerat att vi haft avsikten att notering skall ske den 11 mars. Bolaget har genomfört en företrädesemission av aktier med aktieslag B, vilka primärt skall noteras. Emissionen fulltecknades och Real Holding har erhållit cirka 400 nya aktieägare. Eftersom det finns några aktietecknare som ännu ej inbetalt aktielikviden har Bolaget inte kunnat genomföra en slutlig registrering av de nya aktierna, vilket är en av anledningarna till att notering ännu ej kunnat ske. Bolaget har per dagens datum endast ansökt om delregistrering av, den förvisso största delen, av emissionen. Slutregistrering beräknas kunna ske under innevarande vecka.

 

Så snart Bolaget erhållit bekräftelse på när notering kan komma att ske, kommer detta att kommuniceras till marknaden genom en pressrelease.