Real Holding

Vår nya strategi börjar få genomslag och vi har tagit oss igenom de första viktiga stegen i vår handlingsplan mot ett renodlat och sunt finansierat bolag och ser nu fram emot att påbörja vår tillväxtresa i syfte att skapa ett stabilt, välmående och växande fastighetsbolag.

Läs mer
Se presentationen från årsstämman i maj 2018

VD har ordet

”Real Holding fick i september en ny ledning. Sedan dess har vi tillsammans med vår nya storägare, Gremio Fastigheter AB, arbetat igenom bolaget med tydligt fokus på att renodla portföljen så att vi har en sund plattform att bygga vidare från. Målet är att skapa ett lönsamt fastighetsbolag i tillväxt. För att komma dit krävs en renodling av portföljen med fokus på lönsamma kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med ett diversifierat näringsliv.”
Läs mer
Portföljen består idag av 12 fastigheter
Fastighetsvärde

Fastighetsvärdet uppgår till 485,5 MSEK fördelat på våra 12 fastigheter i mellersta och södra Sverige

Hyresintäkter 2017

Årliga hyresintäkter är 46 MSEK

Snitt yield

Vår nuvarande snittyield, dvs driftsnettot i förhållande till portföljens marknadsvärde uppgår till 6,5%

Uthyrningsbar yta

Den uthyrningsbara ytan består främst av kontor, lättindustri och lagerlokaler

Snittlängd på hyreskontrakt

Vi har en bra mix av stabila och välmående hyresgäster med långa hyresavtal

Vakansgrad

Vår målsättning är en vakansgrad om 8-9 % över tid

Finansiell information

Affärsstrategi

Samtliga fastigheter i beståndet skall initialt innehålla en underliggande utvecklingspotential som efter förvärv skall utvecklas och förädlas genom aktivt projekt- och förvaltningsarbete med målet att optimera respektive fastighets avkastning och värdetillväxt.

Fullt utvecklade förvaltningsfastigheter skall avyttras när gynnsamma förutsättningar för detta råder för att frigöra kapital för att fortsätta investera och därmed växa.

Förvaltningsstrategi

Real eftersträvar långsiktighet och effektivitet i förvaltning genom att bygga långsiktiga relationer med bolagets hyresgäster, ha en proaktiv dialog och en kund-orienterad fastighetsförvaltning. Lokal närvaro prioriteras för att kunna leverera en hög servicenivå samt kunskap och förståelse för utvecklingen hos både befintliga och potentiella hyresgäster i regionen. Långa hyreskontrakt med kreditvärdiga hyresgäster prioriteras före maximerandet av hyresnivån vid varje enskilt tillfälle.

Tillväxtstrategi

Bolagets tillväxt kommer främst ske genom ett proaktivt sökande av förvärvsmöjligheter från lönsamma bolag som vill frigöra kapital ur sin balansräkning genom att inte äga den fastigheten man verkar i men är villig att teckna långa hyresavtal i densamma. Förvärven kommer företrädesvis ske genom en kombination av likvidersättning samt apportemissioner. Samtliga fastigheter som förvärvas skall innehålla en attraktiv mix av kreditvärdiga hyresgäster samt en underliggande värdeutvecklings-potential som kan realiseras genom aktiv, kreativ förvaltning och/eller genom projektutveckling.

Vi tar vårt ansvar

Miljö och ansvar

Real Holdings verksamhet skall bedrivas så resurssnålt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Det leder inte bara till minsta möjliga miljöpåverkan, utan också till ett förbättrat resultat. Miljöhänsyn ska också vara en naturlig del i Real Holdings dialog med sina hyresgäster, företag och partners. Bolagets målsättning är att minst uppfylla alla rådande miljölagstiftningar. Bolaget ska också sträva mot ständiga förbättringar, genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra miljöarbetet.
Läs mer