Real Holding

Real Holding förvaltar och förvärvar fastigheter inom  lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde.

Läs mer

Finansiell information

Läs mer om pressmeddelanden, rapporter, evenemang, diverse artiklar, prospekt, aktien och om vårt bolag.

Läs mer
Portföljen består idag av 13 fastigheter
Fastighetsvärde

Värdet uppgår till 567,1 MSEK fördelat på våra 13 fastigheter i mellersta och södra Sverige

Hyresintäkter

Årliga hyresintäkter är 75 MSEK

Direktavkastning

Vår direktavkastning uppgår till 8,3%

Uthyrningsbar yta

Den uthyrningsbara ytan består främst av kontor, industri och lagerlokaler

Snittlängd på hyreskontrakt

En bra mix av stabila och välmående hyresgäster med långa avtal

Vakansgrad

Finansiell information

Affärsstrategi

Samtliga fastigheter i beståndet skall initialt innehålla en underliggande utvecklingspotential som efter förvärv skall utvecklas och förädlas genom aktivt projekt- och förvaltningsarbete med målet att optimera respektive fastighets avkastning och värdetillväxt.

Förvaltningsstrategi

Real eftersträvar långsiktighet och effektivitet i förvaltning genom att bygga långsiktiga relationer med bolagets hyresgäster, ha en proaktiv dialog och en kund-orienterad fastighetsförvaltning. Lokal närvaro prioriteras för att kunna leverera en hög servicenivå samt kunskap och förståelse för utvecklingen hos både befintliga och potentiella hyresgäster i regionen. Långa hyreskontrakt med kreditvärdiga hyresgäster prioriteras före maximerandet av hyresnivån vid varje enskilt tillfälle.

Tillväxtstrategi

Real Holding ska skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, förädla och utveckla fastigheter inom segmentet industri, lager och logistik på, och i anslutning till centralorter i Sverige.

Vi tar vårt ansvar

Miljö och ansvar

Real Holdings verksamhet skall bedrivas så resurssnålt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Det leder inte bara till minsta möjliga miljöpåverkan, utan också till ett förbättrat resultat. Miljöhänsyn ska också vara en naturlig del i Real Holdings dialog med sina hyresgäster, företag och partners. Bolagets målsättning är att minst uppfylla alla rådande miljölagstiftningar. Bolaget ska också sträva mot ständiga förbättringar, genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra miljöarbetet.

Läs mer