Real Holding

Real Holding förvaltar och förvärvar kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lätt industri, lager och logistik.

Läs mer

VD har ordet

”Hela det andra kvartalet har präglats av förhandlingar och städningar i hela koncernen. Vi har bland annat förhandlat med flera av de banker som vi arbetar med om förlängning av de befintliga krediterna. Vi har även lagt ned mycket tid på att tala med nya banker kring framtiden.”
Läs mer
Portföljen består idag av 11 fastigheter
Fastighetsvärde

Fastighetsvärdet uppgår till 421 MSEK fördelat på våra 11 fastigheter i mellersta och södra Sverige

Hyresintäkter

Årliga hyresintäkter är 46 MSEK

Snitt yield

Vår nuvarande snittyield, dvs driftsnettot i förhållande till portföljens marknadsvärde uppgår till 6,5%

Uthyrningsbar yta

Den uthyrningsbara ytan består främst av kontor, lättindustri och lagerlokaler

Snittlängd på hyreskontrakt

Vi har en bra mix av stabila och välmående hyresgäster med långa hyresavtal

Vakansgrad

Vår målsättning är en vakansgrad om 8-9 % över tid

Finansiell information

Affärsstrategi

Samtliga fastigheter i beståndet skall initialt innehålla en underliggande utvecklingspotential som efter förvärv skall utvecklas och förädlas genom aktivt projekt- och förvaltningsarbete med målet att optimera respektive fastighets avkastning och värdetillväxt.

Fullt utvecklade förvaltningsfastigheter skall avyttras när gynnsamma förutsättningar för detta råder för att frigöra kapital för att fortsätta investera och därmed växa.

Förvaltningsstrategi

Real eftersträvar långsiktighet och effektivitet i förvaltning genom att bygga långsiktiga relationer med bolagets hyresgäster, ha en proaktiv dialog och en kund-orienterad fastighetsförvaltning. Lokal närvaro prioriteras för att kunna leverera en hög servicenivå samt kunskap och förståelse för utvecklingen hos både befintliga och potentiella hyresgäster i regionen. Långa hyreskontrakt med kreditvärdiga hyresgäster prioriteras före maximerandet av hyresnivån vid varje enskilt tillfälle.

Tillväxtstrategi

Bolagets tillväxt kommer främst ske genom ett proaktivt sökande av förvärvsmöjligheter från lönsamma bolag som vill frigöra kapital ur sin balansräkning genom att inte äga den fastigheten man verkar i men är villig att teckna långa hyresavtal i densamma. Förvärven kommer företrädesvis ske genom en kombination av likvidersättning samt apportemissioner. Samtliga fastigheter som förvärvas skall innehålla en attraktiv mix av kreditvärdiga hyresgäster samt en underliggande värdeutvecklings-potential som kan realiseras genom aktiv, kreativ förvaltning och/eller genom projektutveckling.

Vi tar vårt ansvar

Miljö och ansvar

Real Holdings verksamhet skall bedrivas så resurssnålt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Det leder inte bara till minsta möjliga miljöpåverkan, utan också till ett förbättrat resultat. Miljöhänsyn ska också vara en naturlig del i Real Holdings dialog med sina hyresgäster, företag och partners. Bolagets målsättning är att minst uppfylla alla rådande miljölagstiftningar. Bolaget ska också sträva mot ständiga förbättringar, genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra miljöarbetet.
Läs mer